چینی بهداشتی برندها گلسار فارس

نوع نمایش :
33 کالا
روشویی گلسار فارس مدل گلرنگ کد1206 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی گلسار فارس مدل گلرنگ کد1206

روشویی مدل گلرنگ   از شرکت  گلسارفارس     برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .

همچنین به دلیل لعاب بسیار سفید و براقی که دارد، باعث درخشش هر
132200
روشویی گلسار فارس مدل گلگوش کد 1207 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی گلسار فارس مدل گلگوش کد 1207

روشویی مدل گلگوش   از شرکت  گلسارفارس     برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی  بسیار مناسب می باشد و به دلیل لعاب  سفید و براقی که دارد، باعث درخشش هر چه بیشتر  فضا و محیط سرویس می شود.

از  روشویی مدل گلگوش به دلیل فضا
69700
روشویی گلسار فارس مدل نیلوفر65 کد 1208 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی گلسار فارس مدل نیلوفر65 کد 1208

روشویی مدل نیلوفر65   از شرکت  گلسارفارس     برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .

همچنین به دلیل لعاب بسیار سفید و براقی که دارد، باعث درخشش هر چه بیشتر  فضا و محیط سرویس می شود.
162500
روشویی گلسار فارس مدل نیلوفر50 کد 1209 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی گلسار فارس مدل نیلوفر50 کد 1209

روشویی مدل نیلوفر50 از شرکت  گلسارفارس     برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل لعاب بسیار سفید و براقی که دارد، باعث درخشش هر چه بیشتر  فضا و محیط سرویس می شود.
132000
روشویی نیم پایه گلسار فارس مدل آکوا  کد 1210 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی نیم پایه گلسار فارس مدل آکوا  کد 1210

روشویی مدل نیم پایه آکوا از شرکت  گلسارفارس     برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل لعاب بسیار سفید و براقی که دارد، باعث درخشش هر چه بیشتر  فضا و محیط سرویس می شود.
125135
روشویی مدل هلیا گلسار فارس کد 1211 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی مدل هلیا گلسار فارس کد 1211

روشویی مدل نیم پایه آکوا از شرکت  گلسارفارس     برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل لعاب بسیار سفید و براقی که دارد، باعث درخشش هر چه بیشتر  فضا و محیط سرویس می شود.
0
روشویی گلسار فارس مدل هلیانتوس کد 1212 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی گلسار فارس مدل هلیانتوس کد 1212

روشویی مدل هلیانتوس  از شرکت  گلسارفارس     برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
138300
روشویی پایه دار گلسار فارس مدل یاس کد 1200 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پایه دار گلسار فارس مدل یاس کد 1200

روشویی مدل یاس  از شرکت  گلسارفارس     برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچ
164400
توالت فرنگی گلسار فارس مدل کوئین  کد 1301 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

توالت فرنگی گلسار فارس مدل کوئین  کد 1301

توالت فرنگی مدل کوئین از شرکت گلسار فارس   برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل لعاب بسیار سفید و براقی که بر روی سطح http://www
464220
توالت فرنگی مدل گل آرا گلسار فارس کد 1302 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

توالت فرنگی مدل گل آرا گلسار فارس کد 1302

توالت فرنگی مدل گل آرا   از شرکت گلسارفارس   برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل http://khaleghekashi.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9
152000
توالت فرنگی گلسار فارس مدل لوسیا  کد 1300 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

توالت فرنگی گلسار فارس مدل لوسیا  کد 1300

توالت فرنگی مدل لوسیا  از شرکت گلسارفارس   برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل http://khaleghekashi.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9
766200
توالت فرنگی گلسار فارس مدل نیلوفر کد 1303 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

توالت فرنگی گلسار فارس مدل نیلوفر کد 1303

توالت فرنگی مدل نیلوفر  از شرکت گلسارفارس   برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل http://khaleghekashi.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9
310000
توالت فرنگی گلسار فارس مدل هلیا 70 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

توالت فرنگی گلسار فارس مدل هلیا 70

توالت فرنگی مدل هلیا 70 از شرکت گلسارفارس   برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل http://khaleghekashi.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d
754000
توالت فرنگی گلسار فارس مدل هلیانتوس  70 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

توالت فرنگی گلسار فارس مدل هلیانتوس  70

توالت فرنگی مدل هلیانتوس 70 از شرکت گلسارفارس   برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل http://khaleghekashi.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%
586200
توالت فرنگی گلسار فارس مدل وال هنگ آستر کد 1306 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

توالت فرنگی گلسار فارس مدل وال هنگ آستر کد 1306

توالت فرنگی مدل وال هنگ آستر از شرکت گلسارفارس   برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل http://khaleghekashi.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8
543500
توالت فرنگی گلسار فارس مدل آستر  کد 1307 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

توالت فرنگی گلسار فارس مدل آستر  کد 1307

توالت فرنگی مدل  آستر از شرکت گلسارفارس   برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل http://khaleghekashi.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%
788500
توالت فرنگی گلسار فارس مدل وال هنگ اورینت کد 1308 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

توالت فرنگی گلسار فارس مدل وال هنگ اورینت کد 1308

توالت فرنگی مدل وال هنگ اورینت از شرکت گلسارفارس   برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل http://khaleghekashi.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%
564500
توالت فرنگی مدل یاس گلسار فارس کد 1309 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

توالت فرنگی مدل یاس گلسار فارس کد 1309

توالت فرنگی مدل نیلوفر  از شرکت گلسارفارس   برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل http://khaleghekashi.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%
0
توالت فرنگی گلسار فارس مدل الیت کد 1310 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

توالت فرنگی گلسار فارس مدل الیت کد 1310

توالت فرنگی مدل الیت از شرکت گلسارفارس   برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل http://khaleghekashi.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%8
730400
توالت فرنگی گلسار فارس مدل پارمیس سه اینچ کد 1311 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

توالت فرنگی گلسار فارس مدل پارمیس سه اینچ کد 1311

توالت فرنگی مدل یاس از شرکت گلسارفارس   برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل http://khaleghekashi.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88
729500
توالت فرنگی گلسارفارس مدل دیبا کد 1312 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

توالت فرنگی گلسارفارس مدل دیبا کد 1312

توالت فرنگی مدل دیبا از شرکت گلسارفارس   برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل http://khaleghekashi.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%8
571700
توالت فرنگی گلسار فارس مدل گریس کد 1313 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

توالت فرنگی گلسار فارس مدل گریس کد 1313

توالت فرنگی مدل گریس از شرکت گلسارفارس   برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل http://khaleghekashi.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84
0
توالت فرنگی گلسار فارس مدل آنجل کد 1314 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

توالت فرنگی گلسار فارس مدل آنجل کد 1314

توالت فرنگی مدل آنجل  از شرکت گلسارفارس   برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل لعاب بسیار سفید و براقی که بر روی سطح
0
توالت فرنگی گلسار فارس مدل یونیک -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

توالت فرنگی گلسار فارس مدل یونیک

توالت فرنگی مدل یونیک از شرکت گلسارفارس   برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل لعاب بسیار سفید و براقی که بر روی سطح http://www.khaleghekas
1033470
loading

در حال بازیابی ...